top of page
Search
  • loovteraapiateyhin

Kunstiteraapia teemaline artikkel TAI ajakirjas "Sotsiaaltöö"

Veebruaris ilmus ajakirjas "Sotsiaaltöö" artikkel "Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse ja üldise stressitaseme vähendamisel", mille autoriteks on Kristiina Kask, Eda Heinla, Marika Ratnik.

Artikkel tutvustab magistritöö raames korraldatud uurimust, mille eesmärk oli hinnata kunstiteraapilise grupitöö sobivust omastehooldajate toetamiseks ja selle mõju hoolduskoormusega toimetulekule. Hooldamise tõttu võib tekkida stress, mis kandub ka teistesse eluvaldkondadesse, seetõttu käsitleti ühtlasi kunstiteraapilise grupitöö mõju omastehooldajate üldisele stressitasemele.


Kunstiteraapilise grupitöö mõju ja sobivuse hindamiseks korraldati võrdlusgruppidega sekkumisepõhine uuring. Sekkumine koosnes kaheksast seansist, mis viidi ellu nelja grupiga. Osalejad olid oma vanemaealise lähedase peamised hooldajad, kes olid iga päev seotud hooldamisega vähemalt kuue kuu jooksul. Uurimuses kombineeriti kvantitatiivset ja kvalitatiivset meetodit.


Tulemustest selgus, et kunstiteraapilise grupitöö mõjul vähenes omastehooldajatel nii hoolduskoormusest põhjustatud kui ka üldine tajutud stress, muutused olid statistiliselt olulised. Leidis kinnitust, et kunstiteraapiline grupitöö sobib omastehooldajatele: osalejad kirjeldasid selles osalemist kui võimalust luua oma mõtetes selgust ning tõid välja, et nende enesehinnang oli paranenud ja sotsiaalne isoleeritus vähenes. Probleemidele suunatud sekkumistega võrreldes on kunstiteraapiline grupitöö omastehooldajale meeldivam ja lõõgastavam, seega on vaja arendada sellele sihtrühmale suunatud kunstiteraapilisi sekkumisi ning teha täiendavaid sekkumisuuringuid.

Loe lähemalt siit: https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/kunstiteraapilise-grupitoo-sobivus-ja-moju-vanemaealise-lahedase-hooldaja

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Tere armas Ühinguliige! Sellel aastal tähistame koos VATEKI teiste liikmetega vaimse tervise kuud uutmoodi. Ühepäevase messi asemel jaotuvad tegevused terve kuu peale ja kaugemalegi. Teemaks on "tunde

bottom of page