top of page
Kes on loovterapeut?
Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist, kes on läbinud loovteraapia väljõppe  ja/või omab loovterapeudi kutset ning kasutab oma psühhoterapeutilises töös kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Loovterapeut võib olla üks rehabilitatsioonimeeskonna liige, lepinguline koostööpartner või teenusepakkuja, kes panustab kliendi taastumisprotsessi diagnostilisel, rekreatiivsel, funktsionaalsel ja psühhoterpeutilisel tasandil.
Mis on loovteraapia?
Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapias võidakse, olenevalt terapeudi väljaõppest, kasutada muusikat, tantsu, liikumist, joonistamist, maalimist, savitööd, fotograafiat, draamatehnikaid jms. Klient  saab kunstis kujutada  oma muresid, probleeme, küsimusi, teemasid jms. Tänu sellele võib klient tunnetada paremat kontrolli olukorra üle ja väiksemat ärevust teema käsitlemisel, kuna tähelepanu on kunstitööl, mitte kliendil.  Loovteraapias arvestatakse kliendi huvidega, mida kaasatakse võimalusel teraapiaprotsessi. Sageli on loovteraapias psühhoedukatiivse eesmärgiga, näiteks harjutatakse koos kliendiga eneseregulatsioonivõtteid või harutatakse lahti klienti kahjustavaid mõttemustreid.
Kuidas saab loovteraapia inimesi aidata?
Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
• võimaldab suhtlust ka neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu
• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel
• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla. Võimalusel on vestlus ja kunstitööde analüüs loovteraapia osa. Loovteraapias tegeletakse kliendile oluliste teemade käsitlemisega, toetatakse ja jõustatakse klienti, leitakse ja võimestatakse tema ressursid, tegeletakse vajalike enesejuhtimisoskuste õppimise ja arendamisega ning pakutakse võimalust loovaks eneseväljenduseks.
bottom of page