top of page
Person Writing

KUTSE ANDMINE

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
1. Loovteraapiaalane magistritaseme või sellega võrdsustatud haridus. Läbitud loovteraapia koolitus peab katma kõik õppekava komponendid, mis on esitatud hindamisstandardis. Tõendamiseks tuleb esitada ülikoolidiplomi(te) juurde kuuluva(te) akadeemilis(t)e õiendi(te) koopia(d) koos haridusanalüüsi tabeliga.

Kui ülikooliõpingutes jääb standardis nõutavaid aineid puudu, saab arvestada ülikooliõpingutest eraldiseisva täiendusõppe korras läbitud kursusi, mis sobivad erialaseks täienduseks. Sellisel juhul tuleb esitada täiendusõppena läbitud kursuste kohta tunnistuste koopiad. Spetsialiseerumissuuna koolituse maht peab olema vähemalt 60 EAP. Lisaks peab erialane ettevalmistus sisaldama spetsialiseerumissuunal läbiviidud magistritöö mahus uurimistööd või publikatsiooni ning spetsialiseerumissuunal läbiviidud superviseeritud ja dokumenteeritud praktikat.

Praktika maht on minimaalselt 250 klienditöö tundi, rühmasupervisiooni maht minimaalselt 90 akadeemilist tundi. Kui praktika ei kajastu ülikoolidiplomi akadeemilisel õiendil ega täienduskoolituste tunnistustel, tuleb selle tõendamiseks esitada praktika aruanne ja superviisori/juhendaja kinnitus.

2. Praktiseerimine loovteraapia alal vähemalt üks aasta (vähemalt 200 dokumenteeritud klienditöö tundi) loovteraapia magistritaseme koolituse lõpetamise järgselt. Esitada tuleb loovterapeutilise töö aruanne ja juhendaja/tööandja hinnang kutse taotleja erialaste kompetentside kohta.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: 
1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine:
Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid 

 

Kutsetunnistuse maksumus taotleja kohta on 320 EUR

Kutse taotlemise juhend ja avalduse vormid on kättesaadavad hindamisstandardis. 
Dokumentide esitamise tähtaeg on 15 oktoober 2024 a.

2016 aastal kutse saanud loovterapeudid saavad taastõendamiseks dokumendid esitada 25.03.2024
 

bottom of page