top of page
Paint Abstract Pink_edited.jpg

EESTI LOOVTERAAPIATE ÜHINGU PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1 Eesti Loovteraapiate Ühing (lüh ELTÜ, edaspidi Ühing) on mittetulundusühing, mis
koondab loovteraapiatega tegelevaid spetsialiste.
2 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses põhiseadusest, teistest
õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
3 Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
4 Oma kohustuste täitmise eest vastutab Ühing oma varaga. Riik ei vastuta Ühingu
kohustuste eest.
5 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.


II TEGEVUSE EESMÄRGID
6 Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
6.1 koondada loovteraapiaga tegelevaid spetsialiste;
6.2 kaasa aidata loovteraapiate arengule ja professionaalsele rakendamisele ning seista
loovterapeutide kutse väärtustamise, nende õiguste ja huvide eest;
6.3 loovteraapiate alase informeerituse tõstmine;
6.4 loovteraapiate alaste koolituste korraldamine;
6.5 loovuse- ja kunstipõhiste teraapiavõtete populariseerimine tervise edendamisel.
7 Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:
7.1 kogub ja süstematiseerib loovteraapiatesse puutuvat teavet, teeb selle liikmetele ja
teistele huvitatutele kättesaadavaks;
7.2 korraldab üritusi (koolitusi, konverentse jms);
7.3 toetab liikmete professionaalsust läbi koolituste, kovisiooni, supervisiooni jms;
7.4 toetab loovteraapiate alast teadustegevust, osaleb teadustöös ning töötab välja õppeja
teraapiaprogramme;
7.5 käivitab ja osaleb erinevates projektides;
7.6 arendab emakeelset loovteraapiate alast terminoloogiat;
7.7 annab välja trükiseid, heli- ja videosalvestisi;
7.8 teeb koostööd organisatsioonidega, kellega on ühiseid eesmärke;
7.9 töötab välja ja järgib kutsenõudeid ja eetikanorme.


III LIIKMESKOND
8 Ühing koosneb liikmetest, assotsieerunud liikmetest ja auliikmetest.
8.1 Ühingu liikmeteks, assotsieerunud liikmeteks ja auliikmeteks on isikud, kes
tunnustavad käesolevat põhikirja ja tasuvad liikmemaksu üldkoosoleku poolt
ettenähtud korras.
8.2 Ühingu liikmeteks saavad olla loovteraapiate alase tasemeõppe või sellega
võrdsustatud ettevalmistuse läbinud
spetsialistid.
8.3 Kui loovteraapiate alase tasemeõppes olev isik ei ole 5 aasta jooksul lõpetanud
tasemeõpet, siis vaadatakse uuesti üle tema liikmelisus.
8.4 Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava
avalduse ja vastab p 8.2 sätestatud nõuetele.
8.5 Liige võib Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Otsuse liikme
Ühingust väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus ja teatab sellest väljaarvatule
kirjalikult.
8.6 Ühingu põhikirja nõuete mittetäitmisel või loovterapeutide eetikanormide mitte
järgimisel võib üldkoosolek juhatuse ettepanekul liikme Ühingust välja arvata.
8.7 Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
8.8 Ühingu auliikmeks võib olla isik, kellel on erilisi teeneid ühingu ees.
8.9 Auliikme esitab juhatus ning kinnitab üldkoosolek.
8.10 Auliikmel võib Ühingu suhtes olla nõuandev funktsioon
8.11 Ühingu assotsieerunud liikmeteks saavad olla isikud, kes ei kvalifitseeru p 8.2 nimetatud nõuetele, kuid on motiveeritud toetama ja edendama loovteraapiate arengut.
8.12 Ühingu assotsieerunud liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse ja vastab p 8.11 sätestatud nõuetele.
9 Ühingu liikmetel on õigus:
9.1 valida ja olla valitud Ühingu juhtorganeisse;
9.2 algatada ja osaleda Ühingu tegevustes;
9.3 teha ettepanekuid üldkoosolekule ja arupärimisi juhatuse töö kohta;
9.4 kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Ühingu vara;
9.5 astuda välja või peatada oma tegevus Ühingus teatud ajaks, esitades juhatusele
sellekohase kirjaliku avalduse.
10 Ühingu assotsieerunud liikmel on õigus:
10.1 algatada ja osaleda Ühingu tegevustes;
10.2 teha ettepanekuid üldkoosolekule;
10.3 kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Ühingu vara;
10.4 astuda välja või peatada oma tegevus Ühingus teatud ajaks, esitades juhatusele
sellekohase kirjaliku avalduse
11 Ühingu auliikmel on Ühingu liikmega samad õigused va õigus saada valituks
juhtorganitesse.
12 Ühingu liikmetel ja assotsieerunud liikmetel on kohustus:
12.1 aidata aktiivselt kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele;
12.2 tasuda liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal;
12.3 järgida Ühingu poolt välja töötatud ja üldkoosolekul heaks kiidetud kutsenõudeid ja
eetikanorme.


IV JUHTIMINE JA STRUKTUUR
13 Ühingu juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
14 Ühingu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
15 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
15.1 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
15.2 tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine;
15.3 auliikmete vastuvõtmine;
15.4 juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse ja koosseisu määramine;
15.5 juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
15.6 tööplaani kinnitamine;
15.7 liikmemaksu suuruse ja maksutähtaja määramine;
15.8 juhatuse ja revisjonikomisjoni aastaaruande hindamine ja kinnitamine;
15.9 osakonna loomise kinnitamine.
16 Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku juhatus või viis liiget kirjaliku taotluse
alusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
17 Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Igal liikmel on üks hääl.
Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl. Põhikirja muutmiseks, tegevuse
reorganiseerimiseks või lõpetamiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikmete
häältest.
18 Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra suhtes, sh kandidaatide esitamine juhtorganeisse,
esitatakse juhatusele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.
19 Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Ühingu tööd 3–6-liikmeline juhatus, kellest 1-2 liiget
esindavad kandidaatliikmeid. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
20 Juhatuse liige võib ametist lahkuda omal soovil üldkoosoleku otsusega.
21 Juhatuse liikme ametist taandamine toimub juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega
juhul, kui juhatuse liige ei ole täitnud oma kohustusi, on rikkunud häid tavasid,
kutsenõudeid või eetikanorme.
22 Juhatuse tööd juhib esimees, kelle valivad endi hulgast juhatuse liikmed.
23 Juhatuse esimees võib ametist lahkuda omal soovil, mille kinnitab juhatus.
24 Juhatuse esimees taandatakse ametist, kui ta ei ole täitnud oma kohustusi, on rikkunud
häid tavasid, kutsenõudeid või eetikanorme ja taandamine toimub juhatuse otsusega.
25 Juhatuse pädevusse kuulub:
25.1 Ühingu tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele;
25.2 üldkoosoleku ettevalmistamine ning liikmetele ja auliikmetele selle toimumisest ja
päevakorrast ette teatamine;
25.3 liikmeskonna kohta arvestuse pidamine;
25.4 liikmeks vastuvõtmine;
25.5 Ühingu varade kasutamine ja vastutus selle eest;
25.6 raamatupidamise korraldamine;
25.7 tööplaani koostamine;
25.8 liikmeskonna informeerimine Ühingu üritustest;
25.9 tegevus- ja finantsaruande koostamine;
25.10 esimehe ja aseesimehe valimine ja tööülesannete jaotamine juhatuse sees;
25.11 lepinguliste töötajate tööle võtmine, pädevuse, vastutuse ja töötasu määramine;
25.12 volituste andmine Ühingu ametlikuks esindamiseks.
26 Juhatuse koosolekud.
26.1 Juhatus koguneb esimehe või kolme liikme kutsel.
26.2 Juhatuse koosolekul valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.
26.3 Juhatus on otsustusvõimeline 2/3 liikmete kohalolekul. Otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl.
26.4 Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seotud
küsimust.
27 Ühingu esimees:
27.1 korraldab juhatuse tööd ja juhib juhatuse koosolekuid;
27.1.1 Ühingu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees. Juhul kui ka aseesimees
puudub, siis asendab juhatuse esimeest juhatuse või esimehe poolt volitatud
juhatuse liige.
27.2 on Ühingu ametlik esindaja;
27.3 käsutab juhatuse otsuse alusel Ühingu rahalisi vahendeid;
27.4 sõlmib juhatuse otsuse alusel Ühingu nimel lepinguid.
28 Ühingu aseesimees asendab juhatuse esimeest viimase äraolekul ja tal on siis esimehega
võrdsed õigused ning kohustused.


V OSAKONDADE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
29 Vähemalt 3 ühingu liiget võivad moodustada osakonna.
30 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub
kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/3 osakonna liikmete
kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse
osakonna esimesel koosolekul.
31 Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 3 aastaks
osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
32 Osakond on kohustatud esitama tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu
jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.


VI REVIDEERIMINE
33 Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kolmeks
aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
33.1 Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline vähemalt kahe liikme kohalolekul.
34 Revisjonikomisjon:
34.1 kontrollib Ühingu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui
kord aastas;
34.2 esitab revideerimisakti üldkoosolekule.


VII VARA
35 Ühing on kõigi varade omanik, mis moodustuvad:
35.1 liikmemaksudest;
35.2 tulust, mis saadakse üritustest, mis on vastavuses põhikirjaga;
35.3 koolitustest, õppe- ja infomaterjalide tootmisest ja levitamisest;
35.4 juriidiliste ja eraisikute annetustest ja eraldistest;
35.5 muust tulust, mis laekub seadusega ettenähtud korras ja mis on vajalik Ühingu
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
36 Ühing võib omada igasugust vara, mis on seadusega lubatud ja vajalik Ühingu
eesmärkide saavutamiseks.
37 Ühing peab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust ning tasub makse
seaduses ettenähtud korras.
38 Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.


VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE
39 Ühingu tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
40 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes
osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olevate isikute vahel.
Põhikiri on muudetud Eesti Loovteraapiate Ühingu 21. aprill 2023. aasta üldkoosoleku
otsusega.

bottom of page