top of page
Modern Dance Class_edited.jpg

TANTSU- JA LIIKUMISTERAAPIA OSAKOND

Untitled.png

Tantsu- ja liikumisteraapia osakonna tegevuse eesmärkideks on koondada tantsu- ja liikumisteraapiaga tegelevaid spetsialiste;

kaasa aidata tantsu- ja liikumisteraapia arengule ja professionaalsele rakendamisele ning seista tantsu- ja liikumisterapeutide kutse väärtustamise, nende õiguste ja huvide eest; tantsu- ja liikumisteraapia kohta informeerituse tõstmine; tantsu- ja liikumisteraapia alaste koolituste korraldamine;

loovuspõhiste ning tantsu- ja liikumisteraapia põhiste teraapiavõtete populariseerimine tervise edendamisel.

DSC_0247.JPG

Uudised ja teated

seal with wave (1).png

Nordpluss projekt „MoveOn“ töötuba  - projekti ja online käsiraamatu tutvustus.

Töötuba toimus Keila Teraapiamajas 15.12. 2023

Nordplus logo.png
Move-On töötuba jaanuar 2024.png
Meie põhikiri

PÕHIKIRI

 

I  ÜLDSÄTTED

1     Tantsu- ja liikumisteraapia osakond (edaspidi ka Osakond) on Eesti Loovteraapiate Ühingu (ELTÜ) ametlik osakond ning järgib ELTÜ põhikirja ja eetikanorme. Tantsu- ja liikumisteraapia osakond koondab tantsu- ja liikumisteraapia spetsialiste ja üliõpilasi.

2    Osakonna asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

 

II  TEGEVUSE EESMÄRGID

3.      Tantsu- ja liikumisteraapia osakonna tegevuse eesmärkideks on:

3.1   koondada tantsu- ja liikumisteraapiaga tegelevaid spetsialiste;

3.2   kaasa aidata tantsu- ja liikumisteraapia arengule ja professionaalsele rakendamisele ning seista tantsu- ja liikumisterapeutide kutse väärtustamise, nende õiguste ja huvide eest;

3.3   tantsu- ja liikumisteraapia kohta informeerituse tõstmine;

3.4   tantsu- ja liikumisteraapia alaste koolituste korraldamine;

3.5   loovuspõhiste ning tantsu- ja liikumisteraapia põhiste teraapiavõtete populariseerimine tervise edendamisel.

 

4.      Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Osakond:

4.1   kogub ja süstematiseerib tantsu- ja liikumisteraapiasse puutuvat teavet ning teeb selle liikmetele ja teistele huvitatutele kättesaadavaks;

4.2   korraldab üritusi (koolitusi, konverentse jms);

4.3   toetab liikmete professionaalsust läbi koolituste, kovisiooni, supervisiooni jms;

4.4   toetab tantsu- ja liikumisteraapia alast teadustegevust, osaleb teadustöös ning töötab välja õppe- ja teraapiaprogramme;

4.5   käivitab ja osaleb erinevates projektides;

4.6   arendab emakeelset tantsu- ja liikumisteraapia alast terminoloogiat;

4.7   annab välja trükiseid, heli- ja videosalvestisi;

4.8   teeb koostööd organisatsioonidega, kellega on ühiseid eesmärke;

4.9   töötab välja ja järgib kutsenõudeid ja eetikanorme.

 

III  LIIKMESKOND

5.       Osakond koosneb professionaalsetest liikmetest, täisliikmetest, toetajaliikmetest ja auliikmetest.

 

5.1   Osakonna professionaalseteks liikmeteks, täisliikmeteks, toetajaliikmeteks ja auliikmeteks on isikud, kes tunnustavad ELTÜ põhikirja ning käesolevat tantsu- ja liikumisteraapia osakonna põhikirja ning tasuvad liikmemaksu ELTÜ üldkoosoleku poolt ettenähtud korras.

5.2 Osakonna professionaalseks liikmeks saavad olla ELTÜ liikmed, kes on lõpetanud tantsu- ja liikumisteraapia tasemeõpingud või isikud, kes on läbinud tasemeõppega võrdsustatud ettevalmistuse ning rakendavad aktiivselt tantsu- ja liikumisteraapiat, omavad Loovterapeut tase 7 kutset ja on läbinud omateraapiat vähemalt 100 tundi.

5.3   Osakonna täisliikmeks saavad olla ELTÜ liikmed, kes on lõpetanud tantsu- ja liikumisteraapia tasemeõpingud või isikud, kes on läbinud tasemeõppega võrdsustatud ettevalmistuse ning rakendavad aktiivselt tantsu- ja liikumisteraapiat ning tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppe üliõpilased.

5.4   Osakonna professionaalseks või täisliikmeks võetakse ELTÜ juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse ja vastab punktis 5.2 või 5.3 sätestatud nõuetele.

5.5   Liige võib Osakonnast välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Otsuse liikme Osakonnast väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus ja teatab sellest väljaarvatule kirjalikult.

5.6   Osakonna auliikmeks võib olla isik, kellel on erilisi teeneid osakonna ees.

5.7   Auliikme esitab juhatus ning kinnitab üldkoosolek.

5.8   Auliikmel võib Osakonnas olla nõuandev funktsioon.

5.9  Osakonna toetajaliikmeteks saavad olla isikud, kes ei kvalifitseeru punktis 5.2 nimetatud nõuetele, kuid on motiveeritud edendama ja toetama tantsu- ja liikumisteraapia arengut.

5.10   Osakonna toetajaliikme esitab juhatus ning kinnitab üldkoosolek.

 

6.      Osakonna professionaalsetel ja täisliikmetel on õigus:

6.1   valida ja olla valitud Osakonna juhtorganeisse;

6.2   algatada ja osaleda Osakonna tegevustes;

6.3   teha ettepanekuid üldkoosolekule ja arupärimisi juhatuse töö kohta;

6.4   kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Osakonna vara;

6.5   astuda välja või peatada oma tegevus Osakonnas teatud ajaks, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

 

7.      Osakonna toetajaliikmetel on õigus:

7.1   algatada ja osaleda Osakonna tegevustes;

7.2   teha ettepanekuid üldkoosolekule;

7.3   kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Osakonna vara;

7.4   astuda välja või peatada oma tegevus Osakonnas teatud ajaks, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

 

8.      Osakonna auliikmetel on Osakonna liikmetega samad õigused, v.a õigus saada valituks juhtorganitesse ning hääleõigus.

 

 

IV  JUHTIMINE JA STRUKTUUR

9.     Tantsu- ja liikumisteraapia osakonna juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

10.   Osakonna kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.

 

11.   Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 

11.1       Osakonna põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

11.2       tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine;

11.3       auliikmete vastuvõtmine;

11.4       juhatuse suuruse ja koosseisu määramine;

11.5       juhatuse valimine

11.6       tööplaani kinnitamine;

      11.7       juhatuse aastaaruande hindamine ja kinnitamine.

 

12.   Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku juhatus või kolm liiget kirjaliku taotluse alusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

13.   Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Igal liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl. Osakonna põhikirja muutmiseks, tegevuse ümberkorraldamiseks või lõpetamiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikmete häältest.

14.  Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra suhtes, sh kandidaatide esitamine juhtorganeisse, esitatakse juhatusele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

15.   Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Osakonna tööd 3-liikmeline juhatus. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

16.   Juhatuse liige võib ametist lahkuda omal soovil üldkoosoleku otsusega.

17.   Juhatuse liikme ametist taandamine toimub juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega juhul, kui juhatuse liige ei ole täitnud oma kohustusi, on rikkunud häid tavasid, kutsenõudeid või eetikanorme.

18.   Juhatuse tööd juhib esimees, kelle valivad endi hulgast juhatuse liikmed.

19.   Juhatuse esimees võib ametist lahkuda omal soovil, mille kinnitab juhatus.

20.   Juhatuse esimees taandatakse ametist, kui ta ei ole täitnud oma kohustusi, on rikkunud häid tavasid, kutsenõudeid või eetikanorme ja taandamine toimub juhatuse otsusega.

 

21.   Juhatuse pädevusse kuulub:

21.1      Osakonna tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele;

21.2      üldkoosoleku ettevalmistamine ning liikmetele, liikmekandidaatidele ja auliikmetele selle toimumisest ja päevakorrast ette teatamine;

21.3      liikmeskonna kohta arvestuse pidamine;

21.4      liikmeks vastuvõtmine;

21.5      Osakonna varade kasutamine ja vastutus selle eest;

21.6      raamatupidamise korraldamine;

21.7      tööplaani koostamine;

21.8      liikmeskonna informeerimine Osakonna üritustest;

21.9      tegevus- ja finantsaruande koostamine;

21.10    volituste andmine Osakonna ametlikuks esindamiseks.


 

 

22.   Juhatuse koosolekud.

22.1      Juhatus koguneb esimehe või kolme liikme kutsel.

22.2      Juhatuse koosolekul valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.

22.3  Juhatus on otsustusvõimeline 2/3 liikmete kohalolekul. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl.

22.4     Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seotud küsimust.

 

23.   Osakonna esimees:

23.1        korraldab juhatuse tööd ja juhib juhatuse koosolekuid;

23.2        on Ühingu ametlik esindaja;

23.3       sõlmib juhatuse otsuse alusel Osakonna nimel lepinguid.

 

     V  REVIDEERIMINE

      24.   Osakonna finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks esitab Osakonna juhatus kord aastas ELTÜ juhatusele finantsaruande.

 

VI  VARA

25.   Osakonnale kuulub:

25.1       50% Osakonna liikmete liikmemaksudest;

25.2       90% tulust, mis saadakse üritustest, mis on vastavuses põhikirjaga; koolitustest, õppe- ja infomaterjalide tootmisest ja levitamisest; juriidiliste ja eraisikute annetustest ja eraldistest; muust tulust, mis laekub seadusega ettenähtud korras ja mis on vajalik Osakonna põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

VII  TEGEVUSE LÕPETAMINE

26.   Osakonna tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

27.   Osakonna tegevuse lõpetamine kinnitatakse Osakonna ja ELTÜ üldkoosolekul, kus on kohal otsustusvõimeline miinimum.

28.   Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades isikute vahel, kes olid Osakonna lõpetamise ajal selle liikmeteks.

 

 

Põhikiri on muudetud Eesti Loovteraapiate Ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakonna 25. septembri 2017. aasta üldkoosoleku otsusega.

bottom of page