top of page
Modern Dance Class_edited.jpg

TANTSU- JA LIIKUMISTERAAPIA

Mis on tantsu -ja liikumisteraapia? 
Tantsu- ja liikumisteraapia aluseks on põhimõte, et keha ja meel on omavahel seotud, omades vastastikku mõjuvat toimet inimese tervises ja heaolus. Loovuse ja füüsilise eneseväljenduse kaudu loob tantsu-ja liikumisteraapia mõistmist meie keha, meele ja tunnete vahel. Tantsu - ja liikumisteraapiat defineeritakse kui liikumise psühhoterapeutilist rakendamist inimese emotsionaalse, kognitiivse, füüsilise ja sotsiaalse integratsiooni edendamiseks ja toetamiseks (American Dance Therapy Association).

Miks ja kuidas tantsu - ja liikumisteraapia aitab?
Liikumine on inimese maailmakogemise oluliseks aluseks ja seetõttu ka efektiivne vahend kasvamiseks ja muutumiseks. Läbi liikumise õpime tundma ennast ja maailma ning väljendame kogetut, samuti on 65-80% inimestevahelisest kommunikatsioonist mitteverbaalne.
Seega ongi tantsu-ja liikumisteraapias terapeutilise protsessis peamiseks vahendiks liikumine, mis tekib turvalises keskkonnas kliendi ja terapeudi koostöö käigus. Lähtudes kliendi konkreetsetest vajadustest, ühendab tantsu - ja liikumisteraapia liikumise, loova eneseväljenduse ja kehateadlikkuse. Inimkeha nähakse tantsu-ja liikumisteraapias kui ressurssi, mis ühendab inimkogemuse erinevad aspektid – meie kehades kohtuvad tunded, mõtted, aistingud, mälestused ja kõik see, mis meid inimesena defineerib.
Tantsu- ja liikumisteraapia lähtub arusaamast, et muutused liikumises viivad muutusteni käitumises. Uurides ning toetades kliendi liikumisvõimalusi-ja mustreid, soodustab tantsu-ja liikumisteraapia uute mustrite ja võimaluste arengut ning nende rakendumist ellu. See võib olla mittehirmutav võimalus stressi leevendamiseks, empaatia arendamiseks, enesehinnangu toetamiseks ning teiste tervist ja heaolu toetavate eesmärkide saavutamiseks.Liikumine annab meile võimaluse väljendada seda, mida sõnadesse on raske, või ei saa panna. Siiski on kogemuse sõnaline mõtestamine ja jagamine sageli osaks terapeutilisest seansist.  

Tantsu – ja liikumisteraapia seanss algab enamasti soojendusega, mis aitab häälestuda ja suunata tähelepanu keha aistingutele, millest omakorda kasvab välja kohtumise teema ja edasine tegevus. Lähtudes konkreetsest teemast, eesmärgist ja inimes(t)est  võib seanss sisaldada konkreetseid terapeudi poolt pakutud struktureeritud liikumisi, aga ka kliendi enda algatatud spontaanseid/improvisatsioonilisi eneseväljendusi läbi liikumise. Seanss lõppeb enamasti füüsilise rahunemise/lõdevstumisega ja kokkuvõttega seansist. Sageli kasutatakse tantsu – ja liikumisteraapias ka erinevaid loovat protsessi ja eneseväljendust toetavaid vahendeid, näiteks salle, erinevaid palle, venivaid kangaid, samuti rütmi ja muusikat.

Kellega ja kus tantsu-ja liikumisteraapiat kasutatakse?
Tantsu - ja liikumisteraapias osalemine eeldab tahtmist ja huvi  liikumise vastu ning ei eelda tantsu - või liikumisalast ettevalmistust  -  ka hingamine ning kõndimine ongi juba liikumine ja tants. Tantsu – ja liikumisteraapia sobib igas vanuses inimestele ning on rakendatav individuaal-, pere/paari -  ja grupiteraapiana.
Tantsu - ja liikumisteraapiat rakendatakse rehabilitatsioonis (nt ajutrauma, psühhiaatrilised haigused), hariduses (autistlikud ja õpiraskustega lapsed, vagivallaennetus jne), meditsiinis (kroonilised haigused, valu leevendamine) ja vaimse tervisega seotud valdkondades (depression, skisofreenia, ärevushäired, söömishäired, sõltuvushäired jne). Heaolu ja toimetulekut edendava teraapiavormina on ta kasutusel hooldekodudes, päevakeskustes, päevakeskustes, haiguste preventsioonis ja tervist edendavates programmides aga ka enesearengu ja eneseavastamise soodustajana.

Terje Kaldur, Mari Mägi 


Kasutatud kirjandus: 
American Dance Therapy Association: http://www.adta.org/
Chaiklin, S. & Wengrower, H. (Eds.), (2008) Life is Dance: The art and science of dance movement therapy. New York: Routledge Press. Goodill, S., & Dulicai, D. (2007). Dance/Movement Therapy for the Whole Person. In J. Sonke-Henderson, R. Brandman, I. A. Serlin, & J. Graham-Pole (Eds.), Whole person healthcare:Volume 3: The arts & health (pp121-141). Westport, CT: Praeger.

bottom of page